LPEU/2020/626 COM(2020)642 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)642
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Za účelom dodržania postupu v zmysle § 58a ods. 8 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/626
Dátum začiatku MPK: 11.11.2020
Dátum konca MPK: 19.11.2020
Dátum ukončenia procesu: 27.11.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.10.2020
Ukončenie štádia: 14.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.10.2020
Ukončenie štádia: 14.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.10.2020
Ukončenie štádia: 11.11.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.11.2020
Ukončenie štádia: 20.11.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.11.2020
Ukončenie štádia: 20.11.2020