LPEU/2020/599 COM(2020)619 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE na základe článku 29 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)619
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/599

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.09.2020
Ukončenie štádia: 30.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.09.2020
Ukončenie štádia: 05.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 05.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 05.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)