LPEU/2020/574 COM(2020)574 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 85 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov zmeneného nariadením (EÚ) 2019/834, v ktorom sa hodnotí, či boli vyvinuté uskutočniteľné technické riešenia pre systémy dôchodkového zabezpečenia na prevod peňažného a nepeňažného kolaterálu ako variačných marží, ako aj potreba akýchkoľvek opatrení na uľahčenie týchto uskutočniteľných technických riešení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)574
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/574

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia: 24.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.09.2020
Ukončenie štádia: 24.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)