LPEU/2020/572 *COM(2020)578 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní makroregionálnych stratégií EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)578
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Navrhujeme vypustiť ÚV SR ako spolugestora s ohľadom na to, že od 1. októbra 2020 funkcia národného kontaktného bodu pre SR relevantného programu/-ov nadnárodnej spolupráce prechádza na MIRRI SR v zmysle zákona č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (konkretizovaný uznesením vlády SR č. 355 zo 4. júna 2020). Jediným subjektom zodpovedným za tvorbu PS by malo byť MIRRI SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/572
Dátum ukončenia procesu: 19.11.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia: 25.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 25.09.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 25.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 29.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.09.2020
Ukončenie štádia: 19.11.2020