LPEU/2020/571 COM(2020)571 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)571
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: MPK v skrátenej lehote vzhľadom na potrebu dodržania lehoty stanovenej v rámci procesu tvorby stanovísk podľa "Systém tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ". Ďalším dôvodom sú termíny ďalších kôl rokovania Pracovnej skupiny pre sociálne otázky Rady EÚ (SQWP), na ktorých sa vyžaduje kvalifikované vyjadrenie Slovenskej republiky.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/571
Dátum začiatku MPK: 04.11.2020
Dátum konca MPK: 10.11.2020
Dátum ukončenia procesu: 12.11.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.09.2020
Ukončenie štádia: 22.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.09.2020
Ukončenie štádia: 23.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia: 04.11.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.11.2020
Ukončenie štádia: 11.11.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.11.2020
Ukončenie štádia: 12.11.2020