LPEU/2020/570 COM(2020)577 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1139, pokiaľ ide o schopnosť Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva pôsobiť ako orgán na preskúmanie výkonnosti jed...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)577
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba vypracovania predbežného stanoviska do 4 týždňov od uverejnenia aktu EÚ v slovenskom jazyku v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/570
Dátum začiatku MPK: 21.12.2020
Dátum konca MPK: 29.12.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.09.2020
Ukončenie štádia: 21.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.10.2020
Ukončenie štádia: 23.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.10.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.12.2020
Ukončenie štádia: 30.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)