LPEU/2020/562 *COM(2020)565 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Únia rovnosti: akčný plán EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)565
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Dobrý deň, po diskusii s riaditeľom odboru ľudských práv na MSSR p. Filčíka si dovoľujem požiadať o zmenu gestorstva k nižšie zaslanej notifikácii a to z MS SR na MVSR. MSSR by bolo uvedené ako spolugestor. Dôvody sú nasledovné: MV SR je gestorom Slovenského Akčného plánu predchádzania rasizmu, resp. teraz pripravovanej náhrady a teda Koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu na roky 2020 – 2024. Nie je preto dôvod, aby MS SR zastávalo v tejto agende koordinačnú rolu. MS SR bude samozrejme k častiam v našej kompetencii poskytovať všetku potrebnú súčinnosť. Rozdelenie úloh Komisie z návrhu: 1. The Commission encourages the Member States to: - ensure that EU law is fully transposed and properly applied in Member States; - swiftly reach an agreement on the 2008 Commission proposal to implement equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation. - MSSR 2. The Commission urges Member States to: - step up efforts to prevent discriminatory attitudes among law enforcement authorities and to boost the credibility of law enforcement work against hate crimes; - map national responses to violent extremism and identify gaps and best practices in tackling it. - MVSR 3. The Commission encourages Member States to: - actively address racial and ethnic sterotypes through the media, education, culture and sport; - improve the collection of data disaggregated by racial or ethnic origin. – MŠVVŠSR a MKSR 4. The Commission encourages Member States to: - adopt national action plans against racism by the end of 2022; - ensure that civil society representatives and equality bodies are involved in the design, implementation and evaluation of national action plans against racism.- MVSR 5. The Commission encourages Member States to: - adopt specific measures to avoid, or compensate for, disadvantages linked to discrimination on grounds of racial or ethnic origin where there is provision for protection; - identify ways to promote duties to integrate equality considerations into the day-today work of public authorities. – MSSR a MPSVRSR s pozdravom JUDr. Luciána Malovcová odbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov, sekcia medzinárodného práva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska 71, Bratislava 813 11 Tel: +421 2 888 91 361; Mobil +421 918 824 349
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/562

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 21.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.09.2020
Ukončenie štádia: 23.09.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia: 23.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia: 24.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.09.2020
Ukončenie štádia: 25.09.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 25.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 29.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 29.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)