LPEU/2020/544 COM(2020)492 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Desiata správa o stave vykonávania a o programoch určených na vykonávanie (podľa článku 17 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)492
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/544
Dátum ukončenia procesu: 14.09.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.09.2020
Ukončenie štádia: 10.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.09.2020
Ukončenie štádia: 11.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.09.2020
Ukončenie štádia: 14.09.2020