LPEU/2020/516 COM(2020)431 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/2236 zo 16. decembra 2019, ktorým sa na rok 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Stredozemnom mori a Čiernom mori

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)431
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/516

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.08.2020
Ukončenie štádia: 25.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.08.2020
Ukončenie štádia: 28.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 28.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)