LPEU/2020/464 COM(2020)368 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (rozpočtový riadok 02 03 01 „Vnútorný trh“ a rozpočtový riadok 02 03 04 „Nástroje na riadenie vnútorného trhu“)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)368
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Pretože agenda, týkajúca sa danej špecifickej oblasti (výbor EHP, EFTA) bola v nedávnej minulosti presunutá na MZVEZ SR, podávame námietku ku gestorstvu MH SR. Navrhujeme gestorstvo MZVEZ SR a spolugestorstvo MH SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/464
Dátum ukončenia procesu: 09.09.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.08.2020
Ukončenie štádia: 13.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.08.2020
Ukončenie štádia: 14.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia: 20.08.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.08.2020
Ukončenie štádia: 20.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.08.2020
Ukončenie štádia: 20.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.08.2020
Ukončenie štádia: 09.09.2020