LPEU/2020/461 COM(2020)366 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (rozpočtový riadok 04 03 01 03 – Sociálne zabezpečenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)366
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: MPSVR SR podáva námietku k stanoveniu gestora k spisu č. LPEU/2020/461, keďže problematika EHP spadá do pôsobnosti MZVaEZ SR
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/461
Dátum ukončenia procesu: 09.09.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.08.2020
Ukončenie štádia: 13.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.08.2020
Ukončenie štádia: 14.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia: 20.08.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.08.2020
Ukončenie štádia: 20.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.08.2020
Ukončenie štádia: 20.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.08.2020
Ukončenie štádia: 09.09.2020