LPEU/2020/460 COM(2020)369 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (rozpočtový riadok 33 02 03 01 – Právo obchodných spoločností)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)369
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Uvedená problematika (návrhu) spadá do primárnej gescie MZVaEZ SR a MSSR bude poskytovať iba súčinnosť ako spolugestor.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/460
Dátum ukončenia procesu: 09.09.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.08.2020
Ukončenie štádia: 14.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia: 14.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia: 20.08.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.08.2020
Ukončenie štádia: 20.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.08.2020
Ukončenie štádia: 20.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.08.2020
Ukončenie štádia: 09.09.2020