LPEU/2020/448 COM(2020)360 Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o identifikáciu zdaniteľných osôb v Severnom Írsku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)360
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené pripomienkové konanie z dôvodu pripravovaného schválenia.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/448
Dátum začiatku MPK: 04.09.2020
Dátum konca MPK: 10.09.2020
Dátum ukončenia procesu: 26.11.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.08.2020
Ukončenie štádia: 10.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.08.2020
Ukončenie štádia: 13.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.08.2020
Ukončenie štádia: 04.09.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia: 11.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.09.2020
Ukončenie štádia: 26.11.2020