LPEU/2020/444 COM(2020)357 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na zasadnutí Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zriadeného Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, pokiaľ ide o aktualizáciu prílohy XIII (Aproximácia právnych predpisov upravujúcich colnú oblasť) k dohode

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)357
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Vzhľadom na obsahové zameranie predmetného dokumentu t. j. predpisy v colnej oblasti, po konzultácii s odborným útvarom Odborom zahraničnoobchodnej politiky MH SR, máme za to, že najvhodnejším gestorom predmetnej agendy by bolo MF SR/Finančné riaditeľstvo SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/444
Dátum ukončenia procesu: 19.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.08.2020
Ukončenie štádia: 06.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.08.2020
Ukončenie štádia: 06.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.08.2020
Ukončenie štádia: 10.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.08.2020
Ukončenie štádia: 10.08.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.08.2020
Ukončenie štádia: 10.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.08.2020
Ukončenie štádia: 10.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 10.08.2020
Ukončenie štádia: 19.08.2020