LPEU/2020/430 COM(2020)341 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Honduraskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie, v mene Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)341
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/430

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.07.2020
Ukončenie štádia: 29.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.07.2020
Ukončenie štádia: 29.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 29.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)