LPEU/2020/383 COM(2020)299 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Pohon pre klimaticky neutrálne hospodárstvo: stratégia integrácie energetického systému EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)299
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/383
Dátum ukončenia procesu: 26.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.07.2020
Ukončenie štádia: 05.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.08.2020
Ukončenie štádia: 06.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.08.2020
Ukončenie štádia: 26.08.2020