LPEU/2020/369 COM(2020)276 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Podpora zamestnanosti mladých ľudí: most k pracovným miestam pre ďalšiu generáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)276
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/369

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.07.2020
Ukončenie štádia: 08.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.07.2020
Ukončenie štádia: 08.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.07.2020
Ukončenie štádia: 05.08.2020
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)