LPEU/2020/333 COM(2020)261 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o vykonávaní klinického skúšania liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo prevenciu ochorenia spôsobeného koronavírusom, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy alebo z nich pozostávajú, a o dodávaní týchto liekov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)261
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu rámcového rozhodnutia EÚ
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/333
Dátum začiatku MPK: 31.07.2020
Dátum konca MPK: 06.08.2020
Dátum ukončenia procesu: 11.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.06.2020
Ukončenie štádia: 17.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.06.2020
Ukončenie štádia: 22.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.06.2020
Ukončenie štádia: 31.07.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.07.2020
Ukončenie štádia: 07.08.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.08.2020
Ukončenie štádia: 11.08.2020