LPEU/2020/294 COM(2020)220 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)220
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: podľa uznesenia vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/294
Dátum začiatku MPK: 11.08.2020
Dátum konca MPK: 17.08.2020
Dátum ukončenia procesu: 08.09.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.06.2020
Ukončenie štádia: 02.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.06.2020
Ukončenie štádia: 04.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.06.2020
Ukončenie štádia: 10.08.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.08.2020
Ukončenie štádia: 18.08.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.08.2020
Ukončenie štádia: 08.09.2020