LPEU/2020/284 COM(2020)453 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o úverovom nástroji pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)453
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba urýchleného prijatia európskej legislatívy v dôsledku mimoriadnych okolností spôsobených pandémiou COVID-19.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/284
Dátum začiatku MPK: 20.07.2020
Dátum konca MPK: 24.07.2020
Dátum ukončenia procesu: 03.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.05.2020
Ukončenie štádia: 05.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.06.2020
Ukončenie štádia: 09.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.06.2020
Ukončenie štádia: 20.07.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.07.2020
Ukončenie štádia: 25.07.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.07.2020
Ukončenie štádia: 03.08.2020