LPEU/2020/272 COM(2020)450 Zmenený návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú tr...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)450
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/272
Dátum ukončenia procesu: 01.07.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.05.2020
Ukončenie štádia: 05.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.06.2020
Ukončenie štádia: 09.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.06.2020
Ukončenie štádia: 01.07.2020