LPEU/2020/262 COM(2020)381 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k živ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)381
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/262
Dátum ukončenia procesu: 24.06.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.05.2020
Ukončenie štádia: 25.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.05.2020
Ukončenie štádia: 25.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.05.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020