LPEU/2020/23 COM(2020)50 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Bezpečné zavádzanie 5G v EÚ – Vykonávanie súboru nástrojov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)50
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Spolugestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/23
Dátum ukončenia procesu: 14.02.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.01.2020
Ukončenie štádia: 06.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.02.2020
Ukončenie štádia: 06.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.02.2020
Ukončenie štádia: 14.02.2020