LPEU/2020/192 *COM(2020)550 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)550
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Podľa § 6 písm. g) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov je ústredným orgánom štátnej správy pre cestovný ruch (okrem iných oblastí v zmysle predmetného ustanovenia) MH SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/192

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.05.2020
Ukončenie štádia: 15.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.05.2020
Ukončenie štádia: 18.05.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.05.2020
Ukončenie štádia: 19.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.05.2020
Ukončenie štádia: 21.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 21.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)