LPEU/2020/180 COM(2020)191 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní niektorých nových prvkov zavedených smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)191
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: MŠVVaŠ SR nie je kompetentným rezortom pre danú agendu. IMI by malo patriť na Radu pre konkurencieschopnosť, časť vnútorný trh - teda do kompetencie MH SR. MŠVVaŠ SR môže poskytnúť pripomienky k danému aktu len ako spolugestor.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/180
Dátum ukončenia procesu: 27.05.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.05.2020
Ukončenie štádia: 11.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.05.2020
Ukončenie štádia: 11.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.05.2020
Ukončenie štádia: 11.05.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.05.2020
Ukončenie štádia: 12.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.05.2020
Ukončenie štádia: 13.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.05.2020
Ukončenie štádia: 27.05.2020