LPEU/2020/175 COM(2020)197 Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie COVID-19

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)197
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba urýchleného prijatia európskej legislatívy v dôsledku mimoriadnych okolností spôsobených pandémiou COVID-19. Proces schvaľovania je zrýchlený aj na úrovni EÚ.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/175
Dátum začiatku MPK: 25.05.2020
Dátum konca MPK: 29.05.2020
Dátum ukončenia procesu: 05.06.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.05.2020
Ukončenie štádia: 12.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.05.2020
Ukončenie štádia: 13.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.05.2020
Ukončenie štádia: 25.05.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.05.2020
Ukončenie štádia: 30.05.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.05.2020
Ukončenie štádia: 05.06.2020