LPEU/2020/17 COM(2020)24 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)24
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nejde o skrátené pripomienkové konanie. Z dôvodu aktuálnej chyby v systéme SLOVLEX bolo možné lehotu desiatich pracovných dní, ktorá platí pre pripomienkovanie, zvoliť len ako lehotu pre skrátené pripomienkové konanie. Potreba plnenia lehôt vyplývajúcich zo Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ, schváleného uznesením vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/17
Dátum začiatku MPK: 07.02.2020
Dátum konca MPK: 20.02.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.01.2020
Ukončenie štádia: 22.01.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.01.2020
Ukončenie štádia: 23.01.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.01.2020
Ukončenie štádia: 07.02.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.02.2020
Ukončenie štádia: 21.02.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)