LPEU/2020/167 *COM(2020)178 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve vzhľadom na pandémiu COVID-19

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)178
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spolugestor: Dopravný úrad (Dopravný úrad)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Navrhujeme doplniť medzi spolugestorov predmetného návrhu právneho aktu EÚ aj Dopravný úrad. Podľa § 46 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú orgánmi štátnej správy v civilnom letectve:
a) Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako ústredný orgán štátnej správy v civilnom letectve,
b) Dopravný úrad Slovenskej republiky.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/167
Dátum ukončenia procesu: 20.05.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.05.2020
Ukončenie štádia: 04.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.05.2020
Ukončenie štádia: 07.05.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.05.2020
Ukončenie štádia: 11.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.05.2020
Ukončenie štádia: 11.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.05.2020
Ukončenie štádia: 20.05.2020