LPEU/2020/153 COM(2020)310 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 a nariadenie (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o úpravy v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)310
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nelegislatívny všeobecný materiál: Riadne predbežné stanovisko. Ide o skrátený legislatívny proces aj na úrovni EÚ inštitúcií.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/153
Dátum začiatku MPK: 21.05.2020
Dátum konca MPK: 27.05.2020
Dátum ukončenia procesu: 28.05.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.04.2020
Ukončenie štádia: 04.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.05.2020
Ukončenie štádia: 07.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.05.2020
Ukončenie štádia: 21.05.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.05.2020
Ukončenie štádia: 28.05.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.05.2020
Ukončenie štádia: 28.05.2020