LPEU/2020/145 COM(2020)132 DODATOK K OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o stratégii Európskej únie pre región Jadranského a Iónskeho

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)132
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Spolugestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Navrhujeme zmeniť gestora predmetnej úlohy z Úradu podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) na Úrad vlády SR (ÚV SR). Zdôvodnenie: Nadnárodná spolupráca patrí do pôsobnosti ÚV SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/145
Dátum ukončenia procesu: 25.05.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.04.2020
Ukončenie štádia: 20.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.04.2020
Ukončenie štádia: 20.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.04.2020
Ukončenie štádia: 20.04.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.04.2020
Ukončenie štádia: 22.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.04.2020
Ukončenie štádia: 23.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.04.2020
Ukončenie štádia: 25.05.2020