LPEU/2020/123 *COM(2020)135 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)135
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Návrhom nariadenia Komisie COM(2020)135 final sa zavádzajú obchodno – politické opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k EÚ. Obchodno-politické opatrenia sú v gescii rezortu MH SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/123

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.04.2020
Ukončenie štádia: 03.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.04.2020
Ukončenie štádia: 06.04.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.04.2020
Ukončenie štádia: 06.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.04.2020
Ukončenie štádia: 09.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 09.04.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)