LPEU/2020/122 COM(2020)144 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania niektorých jeho ustanovení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)144
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/122
Dátum začiatku MPK: 22.05.2020
Dátum konca MPK: 04.06.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.04.2020
Ukončenie štádia: 06.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.04.2020
Ukončenie štádia: 06.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.04.2020
Ukončenie štádia: 21.05.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 22.05.2020
Ukončenie štádia: 04.06.2020