LPEU/2020/118 COM(2020)139 Návrh NARIADENIE RADY o vytvorení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v nadväznosti na vypuknutie nákazy COVID-19

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)139
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba prijatia európskej legislatívy v súvislosti v pandémiou COVID-19.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/118
Dátum začiatku MPK: 22.05.2020
Dátum konca MPK: 28.05.2020
Dátum ukončenia procesu: 02.06.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.04.2020
Ukončenie štádia: 06.04.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.04.2020
Ukončenie štádia: 06.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.04.2020
Ukončenie štádia: 06.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.04.2020
Ukončenie štádia: 21.05.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.05.2020
Ukončenie štádia: 29.05.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.05.2020
Ukončenie štádia: 02.06.2020