LPEU/2020/109 COM(2020)141 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)141
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: na základe čl. 10 ods. 8 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky (schválená uznesením vlády SR č. 512 z 13. 6. 2001)
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/109
Dátum začiatku MPK: 22.04.2020
Dátum konca MPK: 28.04.2020
Dátum ukončenia procesu: 29.04.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.04.2020
Ukončenie štádia: 07.04.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.04.2020
Ukončenie štádia: 07.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.04.2020
Ukončenie štádia: 09.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.04.2020
Ukončenie štádia: 22.04.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.04.2020
Ukončenie štádia: 29.04.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.04.2020
Ukončenie štádia: 29.04.2020