LPEU/2019/87 *COM(2019)82 Návrh ROZHODNUTIE RADY o predložení návrhu na zaradenie metoxychlóru do prílohy A k Štokholmskému dohovoru o perzistentných organických látkach v mene Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)82
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia: Podľa zákona č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 515/2008 Z.z. plní úlohy vo vzťahu k predmetu právnej úpravy návrhu rozhodnutia Ministerstvo životného prostredia SR. Určenie spolugestorov sa javí byť z tohto dôvodu nadbytočné.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/87
Dátum ukončenia procesu: 12.03.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.02.2019
Ukončenie štádia: 15.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 19.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.02.2019
Ukončenie štádia: 19.02.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.02.2019
Ukončenie štádia: 12.03.2019