LPEU/2019/83 COM(2019)79 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/936 z 9. júna 2015 o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)79
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/83

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.02.2019
Ukončenie štádia: 13.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)