LPEU/2019/615 COM(2019)627 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Strategická správa o vykonávaní európskych štrukturálnych a investičných fondov za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)627
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/615

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.12.2019
Ukončenie štádia: 07.01.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.01.2020
Ukončenie štádia: 10.01.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 10.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)