LPEU/2019/61 COM(2019)38 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/757 s cieľom náležite zohľadniť globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)38
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ustanovenie § 58a ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje na predloženie predbežného stanoviska do Národnej rady Slovenskej republiky lehotu 4 týždne, vrátane vypracovania materiálu, jeho predloženia do MPK a jeho schválenia vedením príslušného rezortu.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/61
Dátum začiatku MPK: 12.03.2019
Dátum konca MPK: 18.03.2019
Dátum ukončenia procesu: 02.04.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 05.02.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia: 12.03.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.03.2019
Ukončenie štádia: 19.03.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.03.2019
Ukončenie štádia: 02.04.2019