LPEU/2019/58 COM(2019)34 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)34
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/58

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.02.2019
Ukončenie štádia: 01.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.02.2019
Ukončenie štádia: 05.02.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)