LPEU/2019/54 COM(2019)31 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a prílohy XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) k Dohode o EHP

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)31
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/54

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia: 01.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.02.2019
Ukončenie štádia: 05.02.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)