LPEU/2019/538 COM(2019)486 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Ročný pracovný program Únie pre európsku normalizáciu na rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)486
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/538
Dátum ukončenia procesu: 20.11.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.10.2019
Ukončenie štádia: 29.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.10.2019
Ukončenie štádia: 29.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.10.2019
Ukončenie štádia: 20.11.2019