LPEU/2019/534 COM(2019)483 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa na rok 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)483
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/534

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)