LPEU/2019/533 COM(2019)800 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výsledku hodnotenia relevantnosti úloh stanovených v článku 31 ods. 4, na ktoré sa poskytujú finančné prostriedky EÚ podľa článku 34 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)800
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Žiadame o vypustenie ÚNMS SR zo spolugestorstva k LPEU/2019/533: COM(2019)800 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výsledku hodnotenia relevantnosti úloh stanovených v článku 31 ods. 4, na ktoré sa poskytujú finančné prostriedky EÚ podľa článku 34 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS. Oblasť stavebných výrobkov, ktorá je upravená nariadením (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS, na ktoré odkazuje vyššie uvedená správa Európskej komisie (a zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je vyňatá z pôsobnosti zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 30 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z.), ktorý je v pôsobnosti ÚNMS SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/533

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia: 29.10.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.10.2019
Ukončenie štádia: 29.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.10.2019
Ukončenie štádia: 04.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)