LPEU/2019/492 *COM(2019)454 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o potravinách a zložkách potravín upravovaných ionizujúcim žiarením v období 2016 – 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)454
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia: Gestorstvo k smerniciam 1999/2/ES a 1999/3/ES, ktoré tvoria právny rámec EÚ pre ožarovanie potravín, bolo určené vo vzťahu k MZ SR (uznesenie vlády SR č. 983 zo 14. októbra 2003). Zároveň je vnútroštátne táto problematika regulovaná v zákone č. 152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov, kde ako orgány štátnej správy pre kontrolu v tejto oblasti právnej úpravy sú určené orgány verejného zdravotníctva. Citovaný zákon splnomocňuje MZ SR na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu o požiadavkách na potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením. V nadväznosti na uvedené máme za to, že príslušným gestorom predmetnej správy by malo byť MZ SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/492

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.10.2019
Ukončenie štádia: 09.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.10.2019
Ukončenie štádia: 09.10.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.10.2019
Ukončenie štádia: 09.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.10.2019
Ukončenie štádia: 11.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)