LPEU/2019/481 COM(2019)439 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní delegovanej právomoci udelenej Komisii podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 658/2014 z 15. mája 2014 o poplatkoch Európskej agentúre pre lieky za vykonávanie činností dohľadu nad liekmi na humánne použitie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)439
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/481

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.09.2019
Ukončenie štádia: 30.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.09.2019
Ukončenie štádia: 02.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)