LPEU/2019/466 COM(2019)427 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov v súvislosti so zmenami príloh I a II k dohode

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)427
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/466
Dátum ukončenia procesu: 23.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.09.2019
Ukončenie štádia: 25.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.09.2019
Ukončenie štádia: 30.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.09.2019
Ukončenie štádia: 23.10.2019