LPEU/2019/438 *COM(2019)397 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1309/2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)397
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia: Došlo k dohode rezortov na zmene pôvodne určeného gestorstva.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/438

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.09.2019
Ukončenie štádia: 16.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.09.2019
Ukončenie štádia: 18.09.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia: 18.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia: 18.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)