LPEU/2019/431 COM(2019)380 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa na rok 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti v iných vodách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)380
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/431
Dátum ukončenia procesu: 11.09.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.08.2019
Ukončenie štádia: 02.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.09.2019
Ukončenie štádia: 03.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.09.2019
Ukončenie štádia: 11.09.2019