LPEU/2019/412 COM(2019)355 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o posúdení rozsahu, v akom členské štáty prijali opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)355
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/412

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.07.2019
Ukončenie štádia: 26.07.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.07.2019
Ukončenie štádia: 30.07.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 30.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)