LPEU/2019/4 COM(2018)848 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o revízii a aktualizácii druhého realizačného plánu Európskej únie v súlade s článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)848
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/4

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.01.2019
Ukončenie štádia: 07.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.01.2019
Ukončenie štádia: 09.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 09.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)